Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Anklagemyndigheden er underlagt lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Anklagemyndigheden arbejder sammen med politiet for at bekæmpe og retsforfølge kriminalitet. Vi iværksætter også fuldbyrdelse af straffe. Derudover fører vi tilsyn med politiets behandling af straffesager og behandler klager over politiets efterforskning og sagsbehandling.

Vi behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i straffesager og andre sager inden for strafferetsplejen mv. Det sker, når det er nødvendigt for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger. Det kan også være for at fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed. Endelig behandler vi oplysninger, når vi fører tilsyn med politiets behandling af straffesager eller behandler klager og erstatningskrav med hensyn til politiets efterforskning og sagsbehandling.

Vi behandler oplysningerne i vores it-systemer, f.eks. vores sagsbehandlingssystem.

Retsgrundlag 
Vi behandler navnlig oplysningerne for at varetage de opgaver, der følger af retsplejeloven, herunder lovens kapitel 10 og 93 a. Endvidere behandler vi bl.a. oplysninger for at varetage opgaver, der følger af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisningudleveringsloven og andre love og regler om internationalt samarbejde samt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Dine rettigheder 
Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om:

 • formål og retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne

 • kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer

 • eventuelle modtagerne af oplysningerne

 • tidsrum eller kriterier for opbevaringen af oplysningerne.

Din ret til at få indsigt i oplysninger kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige for at

 • undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer

 • undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner

 • beskytte den offentlige sikkerhed

 • beskytte statens sikkerhed eller

 • beskytte dine eller andres rettigheder.

Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.

Du kan endvidere anmode om:

 • at urigtige oplysninger berigtiges

 • at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres

 • at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt

 • at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige.

Dine rettigheder fremgår navnlig af kapitel 4-7 og kapitel 22 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis vi udsætter, begrænser eller nægter din ret til indsigt i oplysninger, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling.

Dataansvarlig
Rigsadvokaten er dataansvarlig for den centrale anklagemyndighed. Den centrale anklagemyndighed omfatter følgende embeder:

 • Rigsadvokaten

 • Statsadvokaten i København (SAK)

 • Statsadvokaten i Viborg (SAV)

 • Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

  (SØIK foretager også nogle behandlinger, hvor Rigspolitichefen er dataansvarlig)

 

Rigsadvokaten har følgende kontaktoplysninger:

Rigsadvokaten 
Frederiksholms Kanal 16 
1220 København K 
Tlf.: 72 68 90 00, mail: rigsadvokaten@ankl.dk

Udover den centrale anklagemyndighed er der en lokal anklagemyndighed i hver af landets 12 politikredse. Rigspolitichefen er som udgangspunkt dataansvarlig for den lokale anklagemyndighed. Du kan læse mere om deres behandling af personoplysninger på Rigspolitiets hjemmeside www.politi.dk.

Databeskyttelsesrådgiver 
Rigsadvokaten har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive Rigsadvokaten og de ansatte om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som Datatilsynets kontaktpunkt hos Rigsadvokaten.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i afsnit VI i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren hos Rigsadvokaten er:

Mette Vennekilde
Rigsadvokaten 
Frederiksholms Kanal 16 
1220 København K 
Tlf.: 72 68 90 00, mail: databeskyttelsesraadgiver@ankl.dk

Klageadgang 
Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandlingen af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over Rigsadvokatens afgørelser om din indsigtsret mv. og over behandlingen af oplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Rigsadvokatens behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K Tlf.: 33 19 32 00, mail: dt@datatilsynet.dk